KLAVÍRNÍ KOMPOZICE

Klavír patří po harfě k mým nejoblíbenějším a nejvznešenějším nástrojům. Jejich hudba dovede člověka tak nadchnout, že se cítí jakoby v  jiných sférách. Krásné melodie v nás mohou probudit nové inspirace a dovedou nám také zprostředkovat vědomí, že jsme součástí celého kosmu, který podle pythagorejců vydává neustálou „hudbu sfér“.

Objednejte si CD klavírních skladeb a nechte se unášet krásou hudby...

Jako ukázku si můžete poslechnut skladbu s názvem Nebeská hudba.

Poslech skladby Nebeská hudba

   

 

FILOSOFIE KRÁSY V HUDBĚ

V 5 stol. př. Kr. již starověcí Řekové odhalovali příčiny pravé krásy, která se podle nich dokonale projevuje právě v hudbě. Jak můžeme číst v knize Antické a biblické pojetí krásy jako základ evropské kultury:

Pythagorejci byli přesvědčeni, že vesmír existuje v dokonale fungujícím mechanismu založeném na přesných vztazích a proporcích uspořádaných v naprostém pořádku. Proto ho také pojmenovali „kosmos“- řecky pořádek.

Zobrazit celý článek Filosofie krásy v hudbě >

 

TVŮRČÍ PROCES

Při skládání se řídím vlastní intuicí a tím, co zrovna prožívám. Různé životní situace a stavy se samovolně vkládají do hudebního procesu a skrze hudbu promlouvají dál. Umělecká tvorba, ať už výtvarná, literární či hudební, je určitou formou sdělení.

Tvůrce svým výtvorem něco sděluje, vyjadřuje. Odkrývá přitom sám sebe a odevzdává tak dál své vlastní poselství. Jeho dílo pak působí na druhé jako určitý druh komunikace, kdy mimoslovně rezonují vnitřní prožitky obsažené v díle autora s vnímáním a reakcí respondenta. Mohou v něm vzbuzovat nové podněty a odkrývat doposud neobjevené dimenze vlastního nitra.

Pokud člověk nachází souznění s autorovým poselstvím,  získává k tvůrci důvěru a skrze jeho dílo se může nechat obohatit, inspirovat, potěšit, povzbudit, ovlivnit či dokonce změnit. Nemusí to být jen produkt lidského ducha, ale může takto působit i samotná příroda, která je podle starověkých Řeků hlavní učitelkou umělcům.

Pouze takové lidské dílo, které je v souladu se zákonitostmi přírody a respektuje přirozený řád daný samotným Tvůrcem přírody, pak zapadá do systému pořádku celého kosmu a stává se jeho součástí. Člověk má tedy možnost svojí aktivitou pokračovat v neustálého systému tvořivého procesu a přispívat svojí jedinečnou kreativitou k obohacování „hudby sfér“.

Při hudebním komponování se někdy opravdu doslova cítím napojena či přímo vtažena do jakýchsi inspiračních vln, kdy se najednou začnou linout z klavíru pro mě zcela nové a krásné melodie, které jakoby samy odněkud přichází a v samovolném okamžiku se ztělesňují našim vnímatelným smyslům. Vnější inspirace se pak propojuje s vnitřním prožíváním vlastního života a tím, co život přináší.

Klavírní skladby jsou tedy podníceny a ovlivněny životními situacemi, zkušenostmi a touhami vycházejícími z lidského srdce. Přináší tak svědectví o životě člověka, a protože samotný život je součástí celého kosmu, můžeme hudební melodie chápat i jako nepatrnou součást libé melodie vesmíru - „hudby sfér“.

KLAVÍRNÍ PRŮPRAVA

S klavírem jsem sžita odmalička. Velké křídlo u nás doma mě vždy lákalo k hudebním experimentům. Zpočátku jsem si zkoušela hrát různé skladby jako samouk. Rodiče mi pak zajistili odbornou výuku u soukromé učitelky. Tento klasický způsob hry na klavír byl zprvu přínosný a důležitý, ale postupem času mi přestal vyhovovat. Stresující hraní podle not mi klavír na nějakou dobu zcela zprotivilo. Po několika letech jsem však se svojí  inspirativní kamarádkou Kateřinou Lukášovou objevila možnost vlastního komponování. Díky jejímu povzbuzení a podpoře jsem si začala skládat své skladby a získala jsem tak opět ke klavíru dobrý vztah.

     

Od té doby je hra na klavír pro mě velkou relaxací a mám radost, když se mi podaří složit skladbu, která potěší i ostatní. Proto jsem se rozhodla vytvořit z těch nejlepších skladeb CD, aby jejich hudba mohla příjemně a inspirativně působit na všechny, kdo o ni mají zájem.          

 

Názvy klavírních skladeb na CD

a krátké vysvětlení o původu jejich vzniku

 1. TAJEMNÉ DÁLKY
  Tato skladba pochází z raného období z mládí, kdy jsem se zájmem očekávala, co všechno mě v životě potká, která daleká místa navštívím a co krásného život přinese. Do dnešního dne musím říct, že se moje očekávání nadmíru nejen splnila, ale i předčila.                                                                          
 2. JEDNOU SE SETKÁME
  Tragická smrt mladého nadaného a srdcem ušlechtilého člověka, která  hluboce otřásla všemi  jeho blízkými, ve mně vyvolala hudební odezvu, v níž pevně věřím, že se s ním zase jednou všichni shledáme.  
 3. SLOVANSKÁ RADOST
  V každém z nás je skrytá radost a velká touha po tom, aby se projevila a mohli jsme se z ní těšit. Radost je nepostradatelná součást našeho života, proto jí máme dávat prostor, aby se rozvíjela. Slovanská radost vyjadřuje náš specifický kulturní rys slovanské identity zastávající nezastupitelné místo uprostřed Evropy.
 4. PODĚKOVÁNÍ ZA NEOKATECHUMENÁTNÍ CESTU – STATUT 2008
  V roce 2008 byl katolickou církví oficielně uznán statut Neokatechumenátní cesty,  jejíž úkolem je přivádět lidi k dospělé víře. Tento způsob křesťanské formace se stal od mých sedmnácti let hlavní součástí mého života, za což jsem velice vděčna. Proto jsem jako formu poděkování složila tuto skladbu vyjadřující radost z tohoto daru a také přání, aby co nejvíce lidí  mělo z této Cesty osobní užitek.
 5. BOLEST
  Každý z nás zažíváme v životě bolest. V bolesti se však rodí i něco nového. Utrpení nás očisťuje, proto je důležité a plodné. Skladba Bolest vznikla v době, kdy jsem hodně trpěla a zakoušela hluboké vnitřní zranění a zklamání. V utrpení však vždy existuje naděje, že přijde „zmrtvýchvstání“ a s ním i znovuobnovená lidskost, radost a štěstí.
 6. NEBESKÁ HUDBA
  Inspirací pro tuto  skladu se stala hudba jednoho španělského harfisty z Madridu, jehož libé tóny vycházející z jednoho z nejušlechtilejších nástrojů mě při jejich poslechu evokovaly  hudbu  samotného nebe. Tento zážitek pak vyvolal klavírní odezvu, který se však originálu stěží  vyrovná. Přesto v sobě nese něco z „nebeské inspirace“.
 7. JAK NÁDHERNÉ JE MILOVAT TĚ – PÍSEŇ PÍSNÍ
  Láska je jedna z nekrásnějších věcí na světě, po které touží každý člověk, neboť jsme byli stvořeni právě pro lásku. O pravé lásce mluví nejvýstižněji biblická kniha Píseň písní.
  Ukazuje krásu lásky mezi Bohem a člověkem a zároveň  lásku mezi mužem a ženou - tedy dva protipóly, které se přitahují a spojují. Pokud  se člověk otevře opravdové Lásce, zakouší štěstí a poznává, jak nádherné je milovat.
 8. NOVÝ ZAČÁTEK
  Nový začátek je výzvou k uvědomení si nadcházejících „nových věcí“. Biblické „Hle, všechno tvořím nové“ Zj 21,5 ukazuje, že Bůh tvoří neustále nové věci. Toto je princip celého života. Proto je v něm obsažena i naděje, že jakákoli bezvýchodná situace se může přeměnit v něco zcela nového a dobrého. Proto má člověk  vždy věřit v toto přislíbení.
 9. CHRISTUS IMPERAT
  Inspirací pro závěr hudebního CD se stala  skladba brněnského hudebního skladatele Jana Kunce Kristus  vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem. Bývá zpívávána na Slavnost Ježíše Krista Krále a vypovídá o vševládné moci Krista jako Pána celého vesmíru.
  Tato skladba je velice krásná, silná  a pravdivá. Naprosto se s ní ztotožňuji a těší mě, že ji složil brněnský skladatel, který zemřel přesně den před mým křtem, kdy jsem byla pomazána za "proroka, kněze a krále" a dostala jsem tak i já milost stát se součástí nikdy nekončícího Kristova království.     

 

CD věnováno Církvi

CD klavírních skladeb jsem věnovala Římskokatolické církvi. Kristus ji ustanovil jako svoji nevěstu, kterou tak miloval, že za ni položil svůj život – tedy i za mě. Církev je krásná, protože je v ní Kristus – původce krásy.

Církev stojí na Petrovi, který Krista třikrát zapřel a ani nevěřil v Kristovo zmrtvýchvstání, které jako první hlásala žena, navíc bývalá prostitutka – Maří Magdalena. Líbí se mi, že je církev založena na takových „svatých hříšnících“. Proto církev přijímá naprosto každého, který je znechucen světským životem a chce se stát „novým stvořením“.

Jsem také ráda, že se jmenuji Petra, což znamená skála, protože právě na skále ustanovil Kristus svoji církev a „brány pekelné ji nepřemohou“. Při křtu jsem dostala jméno Maria, která světu dala Krista a při biřmování zase jméno Magdalena, kterou Kristus změnil z poběhlice na světici. Jmenuji se tedy Petra Marie Magdalena a každé jméno má i svůj nezaměnitelný příběh...

CD věnované círvi proto nese mé tzv. "církevní jméno" - Petra Marie Magdalena.

Církev je jedinečná a velice bohatá po všech stránkách; jsem vděčna, že mohu být její součástí.     

    

Socha svatého Petra v místě jeho domu v  Kafarnau v Izraeli v roce 2009.
  Ukazuji na Petrův klíč jako na symbol jedinečného postavení Kristovy církve ve světě.
 

Cena:

Poslech skladby Jednou se setkáme